Privacyverklaring Lavandula                    (download pdf)
Register van verwerkingsactiviteiten
 

Verwerkingsverantwoordelijke:

Naam Praktijk

Lavandula

Naam Vertegenwoordiger

Henriëtte Weijer

Straat en huisnummer

2e Oostwijkstraat 16

Postcode

8331 GG

Stad

Steenwijk

KvK-nummer

08196938

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Lavandula verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van
aanvraagformulieren of inschrijfformulieren en in correspondentie en telefonisch.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Lavandula verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Voor klanten voor de praktijk:
Gegevens over uw gezondheid, door u zelf aangegeven.
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar verstrekt door de ouders over de hulpvraag van het kind of tiener.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@lavandulamassage.nl , dan verwijderen wij deze informatie.
– Voor de cursus, opleidingen en trainingen waarvoor u zich inschrijft:
Gegevens die u verstrekt over opleiding, werkervaring en motivatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Lavandula verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

Voor de praktijk:
– Het beoordelen van uw hulpvraag
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Dossierplicht


Voor cursus, opleidingen en trainingen:
– Het beoordelen of u in aanmerking komt om deel te kunnen nemen aan een training of opleiding.
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Dossierplicht

Cliëntdossiers
Er wordt gewerkt met een papieren cliëntendossier. Dit wordt in een afgesloten kast / ruimte bewaard. Er wordt gewerkt met een  computerprogramma dat met een wachtwoord is beveiligd. De computer is met een wachtwoord beveiligd.
Wanneer er ambulant gewerkt wordt  gaat  het dossiers mee in een met een slot beveiligde tas.
Ik ben ZZp er en ben  de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de ethische- en beroepscode heb ik beroepsgeheim. Ik bespreek wel eens met collega’s, of intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Lavandula bewaart  uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
-Deelnemers aan cursus of opleiding 15 jaar
-Cliënten in de praktijk 15 jaar
Alle  opgegeven gegevens blijven bewaard zodat cliënt nog een beroep kan doen op vervolgacties.
Wanneer deelnemer of cliënt dit verzoekt, worden de gegevens verwijderd.
Van nieuwsbrieflezers worden de gegevens bewaard zolang men de nieuwsbrief wil lezen. Bij afmelding worden alle gegevens (naam en emailadres) verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lavandula verstrekt geen informatie aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lavandula gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lavandula en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een papieren dossier  of computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lavandulamassagenl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Lavandula  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lavandula neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lavandulamassage.nl